Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Privacy

Laatste wijziging: 11 mei 2022 , door Data Protection Officer

Het Jessa Ziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van deze gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
  • Onze verantwoordelijkheid over je persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Meer weten?

Stel je vraag via dit formulier of contacteer rechtstreeks onze Data Protection Officer:

 

Wettelijke beperkingen

Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat je deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten jouw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Waar een verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, heb je ook het recht om deze toestemming in te trekken.