Curriculum

Het programma van de basisopleiding van 50 lesuren is als volgt opgebouwd :

 

 • 22 lesuren hoorcollege : klassikaal lesverband
 • 14 lesuren zelfstudie
 • 14 lesuren practicum

 

Voor deze onderdelen waarvoor zelfstudie voorzien wordt krijgt de cursist(e) voor aanvang van de betrokken module een praktijkgerichte online cursustekst. De lesgevers zijn voor vragen / opmerkingen steeds via e-mail bereikbaar. (De e-mailadressen worden tijdens de Infosessie op dinsdag 10 januari 2017 verstrekt).

 

Curriculum Opleiding Stralingsprotectie

Lesuren

Docent

A. Fysische grondslagen radioprotectie :

 • Straling
 • Interactie met de materie
 • Eenheden

 

Onder de hoofding “Fysische grondslagen van de radioprotectie” zalvooral de fysische basis van ioniserende straling toegelicht worden : definitie, bronnen van ioniserende straling en hun toepassingen in de geneeskunde, interactie van straling met de materie, grootheden en eenheid van stralingsbescherming.

3 u

 

Dhr. Rik Leyssen

Stralingsfysicus Limburgs Oncologisch Centrum

B. Wetgeving :

 • Normering
 • Belgische wetgeving
 • Europese regelgeving
 • Bevolkingsgroepen

 

Bij de module  “Wetgeving”  zullen naast de algemene bepalingen inzake stralingsbescherming, waarbij  het rechtvaardigingsprincipe, ALARA en dosislimieten de nodige aandacht zullen krijgen, uiteraard ook de specifieke regels die van toepassing zijn in de geneeskunde besproken worden . Ook zullen de historische achtergrond, de Internationale context en de Europese regelgeving terzake toegelicht worden.

4 u

 

Dr. Lodewijk Van Bladel

Senior deskundige stralingsbescherming FANC

 

Jolien Berlamont

Inspecteur deskundige medische inrichtingen

FANC

C. Medische gevolgen :

 • Celbiologie
 • Stralingsbiologie
 • Medische gevolgen voor patiënten en personeel

 

In deze module zal het vooral gaan over celbiologie en radiobiologische effecten en pathogenese (stralingsbiologie).  Meer concreet zullen effecten van stralen op embryo en foetus toegelicht
worden.  Er zullen ook risicomodellen voorgesteld worden.

6 u waarvan

3 u zelfstudie

Dr. Laura Van den Bergh

Radiotherapeute Limburgs Oncologisch Centrum

D. Aangewende technieken :

 • Conventionele RX en CT
 • Interventionele RX
 • Digitale beeldvorming
 • Nucleaire geneeskunde
 • Radioprotectie
  • Patiënten – kinderen
  • Personeel
 • Radiotherapie

 

In de module “Aangewende technieken” zal het naast theoretische uiteenzettingen over meting en interpretatie van patiëntendoses ook gaan om speciale voorzorgen bij het blootstellen van gebruikers ( verpleegkundigen, artsen .. ) , patiënten ( kinderen, zwangeren … ) en bij blootstelling bij bevolkingsonderzoekprogramma’s.  In dit deel worden ook de meer specifiek aangewende technieken onder de loep genomen vanuit het standpunt van radioprotectie : achtereenvolgens zal het gaan over conventionele radiologie en CT, interventionele radiologie, digitale
beeldvorming, nucleaire geneeskunde en radiotherapie.

15 u  waarvan

6 u zelfstudie

Dr. Luc Stockx

Dienst Medische beeldvorming ZOL

Prof.dr. Greta Dereymaeker

Afdeling Biomechanica

KU Leuven

 

Dr. Paul Colla

Dr. Jan Geens

Prof.dr. Jan Vandevenne

Ellen Gielen Phd.

Dienst Medische beeldvorming ZOL

 

Dr. Bart Dehaes

Dienst Nucleaire geneeskunde ZOL

Dr. Marc Brosens

Radiotherapeut Limburgs Oncologisch Centrum

E. Kwaliteitsborgingsprogramma’s :

 • Procedures inzake kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen
 • Dosimetrie van patiënten en medewerkers

 

In deze module “Kwaliteitsborgingsprogramma’s” zal uitgelegd worden wat het verschil is tussen kwaliteitsborgingsprogramma’s en kwaliteitscontroles. De procedures van de kwaliteitscontroles voor de verschillende toestellen in het ziekenhuis zullen worden uitgelegd.

 

De huidige Belgische wetgeving rond patiëntendosimetrie in de radiologie en nucleaire geneeskunde zullen worden toegelicht alsook de praktische resultaten van het Ziekenhuis Oost Limburg.

 

De werking van de OSL dosimeters wordt uitgelegd alsook de interpretatie van de resultaten.

8 u  waarvan

5 u zelfstudie

Joris Nens

Medisch stralingsfysicus radiologie en nucleaire geneeskunde ZOL

F. Practicum : Geïntegreerde werkstage

 

Tijdens de geïntegreerde werkstage zullen de cursisten vakkundig begeleid worden om hun opgedane theoretische bagage te toetsen en toe te passen in de dagelijkse praktijk.  Ze zullen tevens begeleid worden in de keuze en de uitwerking van hun praktijkgericht stageverslag. ( vb Hoe kan ik de principes van stralingshygiëne toepassen tijdens een heupoperatie ? ) Deze stage kan op de eigen dienst plaatsvinden. De stagerichtlijnen worden op voorhand aan iedere cursist medegedeeld.

14 u Iedere cursist krijgt een stagementor toegewezen.

G. Verdiepingsmodule radiotherapie

 

In deze module wordt nader ingegaan op technische aspecten, medische aspecten

en bijzondere technieken, meer bepaald de werking van de bestralingstoestellen, de dosimetrie en planning van de fotonen- en elektronenbundel, de brachytherapietechnieken, de aangewende technieken bij verschillende tumoren en de stralingsbescherming in de radiotherapie.

10 u

Dr. Paul Bulens

Dr. Marc Brosens

Dr. Annelies Maes

Ing. Karin Bamps

Limburgs Oncologisch Centrum

H. Verdiepingsmodule nucleaire geneeskunde

 

In deze module wordt nader ingegaan op technische aspecten, medische aspecten en bijzondere technieken.

 

Therapie met open bronnen voor benigne en maligne aandoeningen: indicatiestelling – toediening - radioprotectieve maatregelen – follow up: 1 u

Positron Emissie Tomografie: werkingsprincipe – tracers – indicaties – type studies – radioprotectie 511 Kev: 2 u

Diagnostische radio-isotopen: bespreking per orgaanstelsel:  7 u

Endocrino: schildklier – bijschildklier en bijnier

Gastro-intestinaal: lever – maag – slokdarm – Meckel – Octreotide

Hersenen: flow-studie – stimulatietest – tumortracers

Cardiaal: Perfusie-scintigrafie – stresstesten – ejectiefractie

Musculo-skeletaal: 3-fasen – whole body – spect – leucocyten – AND

Respiratoir: ventilatie-perfusie – tumor – kwantificatie

Nefrologie: DMSA – MAG3 – refluxstudies

10 u

Dr. Olivier Drieskens

Dr. Liesbet Mesotten

Dienst Nucleaire geneeskunde ZOL