Statuut beroepsbeoefenaars

fysische geneeskunde en revalidatie - IMG_4312 Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars[1] die er werkzaam zijn[2].

 

Het Jessa Ziekenhuis streeft ernaar om steeds de best mogelijke zorg te verstrekken. Dit belet niet dat u in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat uw rechten als patiënt[3] geschonden werden en u een klacht wenst in te dienen.

 

Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen in verband met de eerbiediging van de rechten van de patiënt van zelfstandige beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken en van beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit heeft tot gevolg dat u in dat geval uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan.

 

 

Hierna vindt u de categorieën van beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het Jessa Ziekenhuis met hun statuut en de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al dan niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaars.

 

Categorie Statuut Aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen en tandartsen

Statutairen of bedienden

Ja

 

Zelfstandigen

Nee

  Arts – specialisten in opleiding Nee (verantwoordelijkheid stagemeester)
Verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen Statutairen of bedienden

Ja

Apothekers Statutairen of bedienden

Ja

  Zelfstandigen Nee
Beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden   Nee

 

 

Indien u informatie wenst te bekomen betreffende het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar kan u deze opvragen bij Mevr. Betty Hardy tel. 011/289562, 011/308514 of e-mail ...

 

In het Jessa Ziekenhuis bestaan controleprocedures waarbij de medisch directeur, weliswaar gebonden door zijn beroepsgeheim, inzage krijgt in medische patiëntengegevens.

 

Voor vragen of eventuele klachten omtrent uw verblijf in het Jessa Ziekenhuis kan u zich wenden tot Raymonda Jermei of Frank Iven van onze ombudsdienst: 011 33 54 90 of ... 

 


[1] K.B. nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

[2] Artikel 30 Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.

[3] Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt