Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Patiëntenzorg

Laatste wijziging: 14 april 2022

Het ziekenhuis verleent dagelijks gezondheidszorg aan honderden patiënten. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen,... Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

 

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Gegevens over jouw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer waaronder het rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Sociale gegevens;
 • Evt. gegevens over je gezins- en familieleden, enkel als dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het ziekenhuis worden je medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, …). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker. 


Het ziekenhuis heeft een medisch samenwerkingsverband (‘Mynexuzhealth’) met een aantal Vlaams ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt jouw patiëntendossier gedeeld met jouw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Deze aanpak vormt een essentieel onderdeel van onze gedeelde strategie voor veilige en kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Omdat het belangrijk is dat jouw behandelende arts over de volledige informatie van jouw gezondheidstoestand beschikt, kan je als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners van de nexuzhealth-ziekenhuizen toegang hebben tot jouw dossier. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. Een actuele lijst van de deelnemende partner ziekenhuizen en extra informatie vind je terug op http://www.nexuzhealth.be/nl/faq.

Verder delen we je gegevens met anderen buiten het ziekenhuis enkel:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • wanneer je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). 
 • indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens hier.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren je patiëntendossier 30 jaar.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking: indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
 • Recht op inzage en kopie: je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopij te krijgen.
 • Recht op aanpassen van gegevens: wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.