Sociale dienstverlening

De sociale dienst van Jessa begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van sociale zorg?
De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • Financiële gegevens
 • Familieleden/vertrouwenspersonen
 • Gegevens over opleiding en beroep
 • Gegevens over uw spreektaal
 • Gerechtelijke gegevens


De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan u als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om u adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan uw sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om u adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden uw gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,...
 • Mantelzorgers
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • Mutualiteit
 • Diensten voor levenseinde


Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in uw patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals uw patiëntendossier, 30 jaar worden bewaard.
Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om u adequate sociale zorg te verlenen.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heetf ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u merkt dat bepaalde persoonsgegevens van u niet juist of niet volledig zijn, heeft u het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

 

 • Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens in kader van de sociale dienstverlening niet langer verwerken, heb u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat wij niet langer in staat zullen zijn om onze sociale diensten aan te bieden.

 

 • Recht op gegevenswissing
  Wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken kan u van ons vragen dat we uw persoonsgegevens die relevant zijn voor de sociale dienstverlening verwijderen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zonder onredelijke vertraging.

 

 • Recht op overdraagbaarheid
  Wanneer u ervoor kiest om voor uw sociale dienstverlening met een andere partij in zee te gaan kan u van ons vragen dat wij uw relevante persoonsgegevens aan jouw overdragen zodat u deze kan geven aan de sociale dienstverlener naar keuze. De relevante persoonsgegevens worden dan overgedragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.