Patiëntenzorg

Het Jessa Ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die Jessa aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen, …

Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

 

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenzorg?

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over u:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger).
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit.
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, …).
 • Gegevens over uw gezondheid; (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling).
 • Psychische gegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de zorg.
 • Eventueel gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening.
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening.
 • Eventueel geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u gezondheidszorg te kunnen verlenen.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over u hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …).
 • Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit).
 • Wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).
 • Indien u heeft toegestemd met het elektronisch delen van uw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health [link naar e-Health evt?], dan kunnen externe behandelende zorgverleners uw patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.


Wil u meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook hier eens.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We zijn wettelijk verplicht om uw patiëntendossier 30 jaar te bewaren.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 • Recht op inzage en een kopie
  U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u merkt dat bepaalde persoonsgegevens van u niet juist of niet volledig zijn, heetf u het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.