Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie? 
We onderscheiden volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
 • Mutualiteitsgegevens
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden;
 • Eventueel financiële gegevens


Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van uw behandelovereenkomst met het ziekenhuis. Dit doen we omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren. Het is bovendien noodzakelijk voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis).

Gegevens over uw gezondheid worden daarbij om twee redenen bewaard: het is noodzakelijk voor het beheer van de gezondheidsdiensten en voor de correcte aanrekening van de prestaties. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen. 


In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau voor de gerechtelijke invordering van de factuur. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard tenzij er een geschil loopt.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u merkt dat bepaalde persoonsgegevens van u niet juist of niet volledig zijn, heeft u het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.