Klachtenregistratie

Elke patiënt van Jessa heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van klachtenregistratie?
In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Eventueel financiële gegevens
 • Eventueel gegevens over familieleden


Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.


De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst), omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat
 • Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat, …)
 • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar


Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u merkt dat bepaalde persoonsgegevens van u niet juist of niet volledig zijn, heeft u het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.