Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Rechtsverhoudingen ziekenhuis, beroepsbeoefenaars en aansprakelijkheid

Laatste wijziging: 16 mei 2022 , door Facturatiedienst

Als patiënt heb je het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars[1] die er werkzaam zijn[2].

 

Het Jessa Ziekenhuis streeft ernaar om steeds de best mogelijke zorg te verstrekken. Dit belet niet dat je in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat je rechten als patiënt[3] geschonden werden en je een klacht wenst in te dienen.

 

Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen in verband met de eerbiediging van de rechten van de patiënt van zelfstandige beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken en van beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit heeft tot gevolg dat je in dat geval jouw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan je oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan.

 

Hierna vind je de categorieën van beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het Jessa Ziekenhuis met hun statuut en de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al dan niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaars.

 

Categorie Statuut Aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen en tandartsen

Statutairen of bedienden

Zelfstandigen

Arts-specialisten in opleiding

 

Ja

Nee

Nee (verantw. stagemeester)

Verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen Statutairen of bedienden Ja
Apothekers, kinesitherapeuten Statutairen of bedienden Ja
Overige beroepsbeoefenaars

Statutairen of bedienden

Zelfstandigen

Ja

Nee

Beroepsbeoefenars tewerkgesteld door derden   Nee


 

Als je extra informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar, kan je deze opvragen bij de dienst Facturatie (facturatie@jessazh.be).

 

In het Jessa Ziekenhuis bestaan controleprocedures waarbij de medisch directeur, weliswaar gebonden door zijn beroepsgeheim, inzage krijgt in medische patiëntengegevens.

 

Voor vragen of eventuele klachten omtrent je verblijf in het Jessa Ziekenhuis kan je je wenden tot de ombudsdienst.

 


[1] K.B. nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

[2] Artikel 30 Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008

[3] Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt