Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Patiëntenrechten

Laatste wijziging: 03 May 2022 , door Secretariaat patiëntenrechten

Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op de best mogelijke zorg, rekening houdend met de huidige medische kennis, de geldende  wetenschappelijke inzichten en de beschikbare technologie. De diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder enig onderscheid (bv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging). De zorg met het oog op het voorkomen, behandelen en  verzachten van lichamelijke en psychische pijn maken integraal deel uit van de behandeling van de patiënt.

 

Vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar

Je kunt zelf een zorgverstrekker kiezen en die keuze steeds herzien. Je kunt ook een tweede zorgverstrekker raadplegen om bijvoorbeeld een tweede advies te vragen. Deze vrije keuze kan in sommige gevallen beperkt worden door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie van de gezondheidszorgen. Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt om persoonlijke of beroepsredenen weigeren een dienstverstrekking te verlenen, uitgezonderd in geval van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt moet hij evenwel de continuïteit van de zorgen waarborgen.

 

Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

De zorgverstrekker moet je tijdig en op een begrijpelijke manier alle nodige informatie geven over je gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. Je hebt het recht om niet geïnformeerd te worden, behalve indien dit een ernstige bedreiging vormt voor je gezondheid of die van anderen. De zorgverstrekker kan uitzonderlijk en tijdelijk informatie weigeren te verstrekken wanneer hij meent dat deze een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid. De patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger.

 

Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie

Zonder je toestemming kan geen enkele behandeling worden gestart of voortgezet. De toestemming moet mondeling gegeven worden nadat je door de zorgverstrekker werd geïnformeerd (of de beroepsbeoefenaar leidt de toestemming af uit de gedragingen van de patiënt, bijv. de patiënt steekt de arm uit voor een injectie). Dit heet 'informed consent'. Deze informatie heeft betrekking op de volgende aspecten van de tussenkomst: het doel (bijv. een diagnosestelling, om te opereren), de aard (bv. is de tussenkomst pijnlijk?), de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de contra-indicaties, de nevenwerkingen, de relevante risico's, de noodzaak aan nazorg, de financiële gevolgen (bv. honoraria, het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar), de eventuele gevolgen van een weigering van toestemming alsook de mogelijke alternatieven.

Je kunt op elk ogenblik je toestemming intrekken of herzien. In spoedeisende gevallen moet de arts echter alle noodzakelijke behandelingen instellen. Zodra het mogelijk is moeten de rechten op informatie en toestemming verder worden gerespecteerd.

 

Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

De patiënt verneemt van de beroepsbeoefenaar of deze al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, alsook of hij verzekerd of geregistreerd is.

 

Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

Je hebt het recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Je hebt het recht om dit dossier te lezen. Dit inzagerecht is niet absoluut:

  • Je mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de arts.
  • De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren.
  • Je kunt een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Om het inzagerecht of het recht op afschrift te concretiseren werd hiervoor binnen het ziekenhuis een specifieke procedure uitgewerkt.

Contacteer ons voor verdere informatie of neem rechtstreeks contact op met Jessa ziekenhuis Campus Virga Jesse, secretariaat patiëntenrechten, (Huis 9), Stadsomvaart 11 , 3500 Hasselt.

Tel: 011 33 56 91, E-mail: secretariaat.patientenrechten@jessazh.be

 

Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Behoudens akkoord van de patiënt, zijn bij de verstrekking alleen die personen aanwezig die op professioneel vlak nodig zijn. De informatie in verband met de gezondheid van de patiënt mag niet aan derden worden meegedeeld (bv. voor het sluiten van een levensverzekering), behalve in geval van wettelijke afwijking en indien dit nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen (bv. besmettingsrisico).

 

Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

Als iemand oordeelt dat één van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd is, kan hij bij de bevoegde  ombudsdienst een klacht neerleggen. Dat kan via deze link.

Indien de klacht daarentegen een beroepsbeoefenaar uit de ambulante sector betreft, die buiten een ziekenhuis werkzaam is (bv. een huisarts, een specialist in zijn privépraktijk, een zelfstandige verpleegster, een tandarts, een arts in een rusthuis, een gevangenisarts), dient de patiënt zich tot de Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" te richten.

 

Voor meer algemene informatie rond patiëntenrechten, kan je ook terecht bij patientrights.be.