Reglementering van de werking van de LOK

(goedgekeurd door de AS - zitting van 17/06/2009)

 

I. Oprichting - Wijziging - Procedure

 

 1. Een LOK wordt geacht administratief te zijn geïnstalleerd als een geaccrediteerd arts daarvan mededeling doet aan de dienst voor accreditering van het RIZIV.
  Hij moet de samenstelling van zijn LOK meedelen met het door de AS opgemaakt formulier "Aanvraag tot oprichting van een LOK" .

 2. Een LOK moet minimaal 8 en mag maximaal 25 artsen tellen die voor accreditering in aanmerking komen (behalve voor de LOK's inzake klinische biologie waar de term "artsen" tot de apothekers-biologen wordt uitgebreid).

 3. Nieuw - Een LOK kan niet uitsluitend zijn samengesteld uit artsen van eenzelfde ziekenhuis.

 4. Een arts kan slechts van één LOK lid zijn. Slechts eenmaal per jaar kan hij van LOK veranderen.

 5. De verslaggever moet een geaccrediteerde arts zijn (of een geaccrediteerde apotheker-bioloog voor de LOK's voor klinische biologie).

 6. De verslaggever moet toezien dat zijn LOK degelijk wordt geleid.

 7. De verslaggever wordt als de verantwoordelijke organisator beschouwd; hij moet de ledenlijst bijhouden en elke wijziging in de samenstelling van zijn LOK zonder uitstel aan de bevoegde dienst van het RIZIV meedelen dit via de door het RIZIV ter beschikking gestelde webtoepassing voor het online beheer van de LOK-samenstelling en de LOK-sessies.

 8. Iedere door de verslaggever meegedeelde in-of uitschrijving is gebaseerd op de instemming van het in- of uitgeschreven LOK-lid. In geval van uitdrukkelijke betwisting door het LOK-lid kan de AS beslissen de in- of uitschrijving te herzien. Indien een LOK-lid niet aanwezig was op 5 of meer opeenvolgende LOK-vergaderingen zonder opgave van reden van zijn afwezigheid, is de instemming van het LOK-lid bij een eventuele uitschrijving niet langer vereist.

 9. Als de verslaggever van de LOK zijn accreditering verliest (gepensioneerd, geschorst, geen verlenging aangevraagd) worden de leden van de LOK door de bevoegde dienst verwittigd en moet tijdens de eerstvolgende vergadering van de LOK een nieuwe verslaggever worden aangewezen; zijn naam moet met het formulier "Verandering van LOK-verslaggever" dat door de AS is opgemaakt, aan de bevoegde dienst van het RIZIV worden meegedeeld.

 10. Indien een verslaggever de LOK-vergaderingen niet beheert (zie II.3 en II.5) zal dezelfde procedure worden gevolgd.

 

II. Werking

 

 1. Per kalenderjaar moet de LOK 4 vergaderingen van minstens 1 uur, organiseren.
  Die vergaderingen moeten evenwichtig worden gespreid opdat elk lid gedurende zijn eigen accrediteringsperiode aan minimum twee vergaderingen kan deelnemen.

 2. Een activiteit die door een Paritair comité of door de werkgroep "Ethiek en Economie" is erkend kan in geen geval ook als een LOK- vergadering worden gevaloriseerd.

 3. De verslaggever moet de onderwerpen en de data van de georganiseerde LOK-vergaderingen meedelen via de door het RIZIV ter beschikking gestelde webtoepassing voor het online beheer van de LOK-samenstelling en de LOK-sessies; zo niet kunnen de georganiseerde vergaderingen niet worden gevaloriseerd.

 4. 2 LOK's mogen af en toe een gemeenschappelijke vergadering organiseren op voorwaarde dat ze daartoe een aanvraag richten tot de AS.

 5. De verslaggever moet de aanwezigheden registreren via de door het RIZIV ter beschikking gestelde webtoepassing voor het online beheer van de LOK-samenstelling en de LOK-sessies. Voor iedere LOK-vergadering moeten deze aanwezigheden geregistreerd worden ten laatste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de LOK-vergadering plaatsvond.

 6. De deelname aan de vergaderingen van de LOK moet op het "individueel aanwezigheidsblad" worden opgetekend en met de stempel en de handtekening van de verantwoordelijke verslaggever worden bevestigd.

 

III. Valorisatie van de deelname aan een LOK

 

 1. Voor de vergaderingen van minder dan 2 uur wordt 1 CP toegekend.

 2. Voor de vergaderingen van 2 uur en meer worden 2 CP toegekend.

 3. Per accrediteringsjaar mogen per deelnemer maximaal 8 CP worden gevalideerd.

 4. Elke geaccrediteerde arts is verplicht om per accrediteringsjaar ten minste aan 2 vergaderingen van zijn eigen LOK-groep deel te nemen.

 5. Als een arts deelneemt aan een vergadering van een andere LOK dan die waarbij hij is ingeschreven, verwerft hij daarvoor geen enkele CP.

 6. De verantwoordelijke van een LOK kan geen aanspraak maken op supplementaire CP.
  Een externe spreker die op een LOK wordt uitgenodigd, kan maximum 2 CP krijgen op basis van een attest afgeleverd door de LOK-verantwoordelijke (rubriek 8 van het rooster). Indien de CP voor de vergadering verdubbeld worden, dan is dat ook het geval voor de externe spreker (maximum 4 CP).
  Iemand die in zijn eigen LOK spreekt krijgt hiervoor geen CP.

 7. De verantwoordelijke van de LOK kent het dubbele van de CP toe wanneer de vergadering ingaat op de initiatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). Het jaarlijks maximum blijft 8 CP.

 

© RIZIV-INAMI 2007

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

webmaster

 

PDF icoonReglementering van de werking van de LOK