Aanbod van het geriatrisch dagziekenhuis

Diagnostisch programma

 • Multidisciplinaire geriatrische evaluatie van patiënten waarbij de haalbaarheid van de thuissituatie in vraag wordt gesteld. Het gaat om een evaluatie van de medische problemen, alsook van de cognitieve, psychische en functionele mogelijkheden van de patiënt tegen de achtergrond van de sociale omkadering. Dit resulteert in een multidisciplinair advies in functie van zelfredzaamheid en behoud van functionaliteit. Deze evaluatie kan anderzijds ook een beslissing tot opname in een rusthuis ondersteunen.
 • Pre-operatieve evaluatie van de geriatrische patiënt.
 • Consulten voor specifieke internistische problemen met differentiaal diagnostiek en eventuele behandeling
 • Vallen en ganginstabiliteit
 • Voedingsproblemen zoals slikstoornissen en malnutritie
 • Geheugenonderzoek
 • Onderzoek rijvaardigheid
 • ...

 

Therapeutisch programma

 • Bloedtransfusies
 • Toedienen van bifosfonaten bij de oncologische patiënt.
 • Ook kleine heelkunde is mogelijk. Het veelvuldig voorkomen van een huidletsel dat een wegname vereist is hiervan een goed voorbeeld.
 • Poliepectomies (endoscopisch)
 • ...

 

Revalidatieprogramma

Door middel van het toepassen van een multidisciplinaire behandeling kan de geriatrische patiënt zo optimaal mogelijk herstellen op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Het voorkomen van chronische zorgbehoeftigheid wordt bereikt via het stimuleren van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. De revalidatie gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst fysische geneeskunde, kinesitherapie en ergotherapie.

 • Ergotherapeutische behandeling:
  • ADL (Activiteiten Dagelijks Leven)-observatie en training
  • Ergo-advies: via allerhande informatie wordt aan de oudere en hun familie concrete tips gegeven over hoe de zelfstandigheid kan behouden blijven in de thuissituatie.
 • Kinesitherapeutische behandeling:
  • Gangrevalidatie
  • Beweeglijkheid behouden en eventueel verbeteren
  • Electrotherapie: voor specifieke pathologieën, tegen pijn en ontstekingen, spierstimulatie
 • Logopedische behandeling:
  • Screening: akense afasitest, TAsh, Functioneel slikonderzoek, slikvolume- en sliksnelheidstest, Rechter hemisfeer commmunicatie onderzoek (RHCO), Dysarthrie en Verbale Apraxie...)
  • Communicatie: taalstoornissen, spraakstoornissen, stemstoornissen
  • Slikfunctie: revalidatie van de kauw- en slikfunctie, aanpassing van de voeding i.f.v. de mogelijkheden